חיפוש
Filters
Close

תנאי שימוש

חשוב! נא קראו הצהרה משפטית זו בקפידה לפני השימוש באתר זה.

השימוש שלך באתר זה ובמידע המצוי בו כפוף לתנאים ולהתניות הבאים:

 

בעלות
הבעלים של אתר זה, המתפעלים והמתחזקים אותו הם פייר גליו בע"מ. אתר זה נוצר לספק לך מידע, השכלה, בידור ותקשורת. זכויות היוצרים של אתר זה וכל מרכיביו המוחשיים, כולל, ללא הגבלה, תמליל, תמונות וקול, שייכות לפייר גליו בע"מ ורשומות על שם החברה בהתאם.

הגבלות שימוש
אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד ולא לצרכיך המסחריים. אסור בתכלית להעתיק, לשכפל, לפרסם שנית, לשלוח בדואר, להפיץ, לשדר או לשנות מידע באתר זה, בשלמותו או בחלקו, בכל צורה שהיא.

הודעת סמל מסחרי
כל השמות, הכותרים והסמלים המסחריים הם רכושה של פייר גליו בע"מ ואין להשתמש בהם למטרה כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב ומראש של חברת פייר גליו בע"מ.

רעיונות בלתי מוזמנים
חברת פייר גליו בע"מ מעוניינת לקבל את הערותיך ולהשיב לשאלותיך על מוצריה ועל החברה. אולם, איננו מחפשים וגם לא נוכל לקבל רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות, או חומרים המתייחסים לפיתוח, לתכנון, לייצור או לשיווק מוצרינו. אנו מקווים, כי הקפדה על מדיניות זו תמנע אי הבנות שעלולות להתעורר בקרב הציבור השולח לנו הערות או רעיונות המתייחסים למוצרים או מושגים שפותחו על ידי העובדים בחברת פייר גליו בע"מ. באם חברת פייר גליו בע"מ תחליט להעסיק אותך, לא יהווה ולא ייחשב דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה או הסכם העסקה מלא.

קישוריות ויחסים עם חברות אחרות
אתר זה מספק לעיתים קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט ומידע בנוגע לחברות אחרות ומשאבים אחרים. היות ואין לנו כל שליטה על אתרים ומשאבים אלה, את(ה) המשתמש(ת), מאשר(ת) ומסכים (מסכימה), כי אנו איננו אחראים לזמינותם, שאיננו תומכים בתכנים הכלולים בהם, או שחלה עלינו אחריות או חבות לתוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים כלשהם, הכלולים בהם או זמינים בהם, או לכל נזק או אובדן שנגרם בקשר עם השימוש בהם.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לכך שהתכתובת שלך, הקשרים העסקיים (כולל תשלום ואספקת סחורות או שירותים כלשהם וכל שאר התנאים, ההתניות, האחריות או המצג המתייחסים אליהם), או השתתפות בקידום מכירות עם מפרסמים וחברות אחרות שנמצאים באתר שלנו או באמצעותו, מתבצעים ומתקיימים בלעדית בינך לבין המפרסם או החברה הנדונה. הסכמתך נתונה בזה לכך שאנו לא נישא באחריות או בחבות לאובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמים לך כתוצאה מעסקאות כאלה או מנוכחות מפרסמים או חברות כאלה באתר שלנו.

גילוי ושימוש בהודעות התקשורת שלך
משלוח דואר לאתר זה ודואר אלקטרוני שנשלח לחברת פייר גליו בע"מ אינם סודיים וחברת פייר גליו בע"מ לא תישא בחבות לשימוש כלשהו בתכתובת כזו או גילויה. כל המסרים וחומרים אחרים (כולל, ללא הגבלה, רעיונות בלתי מוזמנים, הצעות או חומרים) הנשלחים ממך לאתר זה או לחברת פייר גליו בע"מ בדואר אלקטרוני, הנם ויישארו רכוש בלעדי וקנייני של חברת פייר גליו בע"מ והחברה תוכל להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה. באם אתר זה משמש אותך כאמצעי לספק מידע לפייר גליו בע"מ במטרה לקדם יחסי ספק - לקוח, עליך לקבוע ולערוב, כי מפרטי החומר הגולמי וכל המידע הנוסף המסופק על ידך מדויקים ומלאים וכי נקבל ממך הודעה מיידית בכל מקרה של תיקון או שינוי כלשהם במידע זה.

ויתור על אחריות
חברת פייר גליו בע"מ אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן (תמליל ותמונות) של אתר זה. במידה המותרת על פי החוק, חברת פייר גליו בע"מ מתכחשת לאחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. בנוסף, חברת פייר גליו בע"מ אינה אחראית לכך שאתר זה או השרת המאפשר גישה לאתר זה נקיים מ"וירוסי מחשב" כלשהם.

הגבלת החבות
חברת פייר גליו בע"מ לא תישא בחבות לנזקים מסוג כלשהו, כולל, ללא הגבלה, נזקים מיוחדים או תוצאתיים, הנובעים מכניסתך, או מאי היכולת שלך להיכנס לאתר זה או מהשימוש בו, או מההסתמכות על אתר זה או על התוכן הכלול בו. בנוסף, לא חלה על חברת פייר גליו בע"מ כל חובה לעדכן אתר זה או את התוכן הכלול בו וחברת פייר גליו בע"מ לא תישא באחריות לאי עדכון מידע כזה. כמו כן, חברת פייר גליו בע"מ אינה נושאת באחריות או בחבות לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שהכניסה אליהם התאפשרה דרך קישורים מסוימים הכלולים באתר זה. קישורים אלה ו"משאבים" אחרים הנזכרים באתר זה מסופקים כשירות בלבד לציבור משתמשי האינטרנט והכללתם באתר שלנו אינה מהווה בשום אופן המלצה מאת חברת פייר גליו בע"מ או הפנייה לחברה נלוות.

אחרים
חברת פייר גליו בע"מ, לפי שיקוליה הבלעדיים, שומרת לעצמה את הזכות:
(1) לשנות הצהרה משפטית זו; (2) לפקח ולהוציא פרסומים; (3) להפסיק את זמינות האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באם ייקבע, כי תנאי, התנייה או הוראה כלשהי בהצהרה משפטית זו אינם חוקיים, בטלים, מבוטלים, או בלתי ניתנים לאכיפה מסיבה כלשהי, לא יפגע או ישפיע הדבר באופן כלשהו על תוקף ויכולת האכיפה של התנאים, ההתניות וההוראות הנותרות. הצהרה משפטית זו מהווה את ההסכם המלא בינך לבין חברת פייר גליו בע"מ ביחס לנושא ההצהרה הזו. אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות הנ"ל ניתנים מתוך השימוש בפועל באתר זה.

top